Vyhledávání

Kategorie produktů

Přihlášení

Přihlášení registrovaného uživateleZapomenuté heslo.
Úvodní strana > Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

společnosti InsNet  s.r.o. se sídlem Tyršova 1041/5, 692 01 Mikulov, identifikační číslo: 25017209 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajskýn soudem v Brně, oddíl C, vložka 114552 pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.technicke-produkty.cz

I. Základní ustanovení

Tyto Obchodní podmínky (dále jen OP) upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je společnost InsNet s.r.o., IČ 25017209, DIČ CZ25017209, se sídlem Tyršova 1041/5, 692 01 Mikulov  zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajskýn soudem v Brně, oddíl C, vložka 114552  jako prodávající provozující internetový obchod www.technicke-produkty.cz  (dále jen „InsNet“) a na straně druhé je kupující (dále jen „Kupující“).

  
Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.
 
Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s firmou InsNet  nebo s ní jinak jedná.
 
Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považován mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.
 
Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito OP, jejichž nedílnou součást tvoří sdělení před uzavřením smlouvy, reklamační řád a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky.
 
Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce InsNetu, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log, aj. InsNetu nebo smluvních partnerů InsNetu, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

II. Uživatelský účet

a) Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

b) Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

c) Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

d) Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

e) Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 12 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

f) Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 III. Sdělení před uzavřením smlouvy

InsNet sděluje, že

a) kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby. InsNet si neúčtuje žádné další poplatky, to se netýká příp. smluvní přepravy.

b) požaduje úhradu kupní ceny před převzetím plnění Kupujícím od InsNetu, příp. povinnost zaplatit zálohu nebo obdobnou platbu se týká požadavků Kupujícího na poskytnutí specifických služeb, jsou-li vyžadovány a poskytovány,

c) ceny zboží a služeb jsou na webu www.technicke-produkty.cz  provozovaném InsNetem uváděny včetně i bez DPH, včetně veškerých poplatků stanovených zákonem, nicméně náklady na dodání zboží nebo služby se liší podle zvolené metody a poskytovatele dopravy a způsobu úhrady;

d) v případě, že Kupujícím je spotřebitel, má takový spotřebitel právo od smlouvy odstoupit (není-li níže uvedeno jinak), a to ve lhůtě 14 dnů, která běží, jde-li o  

1) kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,
2) smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží
přičemž toto odstoupení musí zaslat na adresu sídla f. InsNet, příp. může využít formulář pro odstoupení od smlouvy na stránkách
www.technicke-produkty.cz

e) spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy:

1) o poskytování služeb, které f. InsNet splnila s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy,
2) o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli f. InsNet a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
3) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
4) o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím či materiálem,
5) o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,
6) o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit

f) v případě odstoupení od smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

g) kupující má povinnosti uhradit poměrnou část ceny v případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a jejichž plnění již začalo;

IV. Smlouva

Smlouvu může Kupující uzavřít tak, že přijme návrh k uzavření smlouvy na webu www.technicke-produkty.cz  provozovaném InsNetem tím, že požadované plnění (zboží, službu) vloží do košíku. Kupujícímu může při uzavírání smlouvy asistovat pracovník InsNetu, ať už přímo v prodejní kanceláři nebo po telefonu a při faxové nebo emailové objednávce. Než Kupující závazně potvrdí objednávku, má Kupující právo měnit jak požadované plnění, dopravu i způsob úhrady, tedy zkontrolovat všechny údaje, které do objednávky vložil. Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky Kupujícím po zvolení dopravy a způsobu úhrady a přijetím objednávky InsNetem, za případné chyby při přenosu dat InsNet nenese odpovědnost. Uzavření smlouvy InsNet neprodleně potvrdí Kupujícímu informativním emailem na Kupujícím zadaný email.
 
Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů. Pro výjimku z tohoto postupu viz bod Objednávání.
 
Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky.
 
Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.
 
Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována po dobu nejméně pěti let od jejího uzavření, nejdéle však na dobu dle příslušných právních předpisů, za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek, kde je tento proces srozumitelně popsán.
 
Kupní smlouvou se InsNet zavazuje, že Kupujícímu odevzdá věc, která je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo, a Kupující se zavazuje, že věc převezme a zaplatí InsNetu  kupní cenu.
 
InsNet si vyhrazuje vlastnické právo k věci, a proto se Kupující stane vlastníkem teprve úplným zaplacením kupní ceny.
 
InsNet Kupujícímu odevzdá věc, jakož i doklady, které se k věci vztahují, a umožní Kupujícímu nabýt vlastnického práva k věci v souladu se smlouvou.
 
InsNet splní povinnost odevzdat věc Kupujícímu, umožní-li mu nakládat s věcí v místě plnění a včas mu to oznámí.
 
Má-li InsNet věc odeslat, odevzdá věc Kupujícímu (podnikateli) předáním prvnímu dopravci k přepravě pro Kupujícího a umožní Kupujícímu uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci, InsNet odevzdá Kupujícímu – spotřebiteli až, jakmile mu věc předá dopravce.

InsNet odevzdá Kupujícímu předmět koupě v ujednaném množství, jakosti a provedení.
 
Není-li ujednáno, jak má být věc zabalena, zabalí InsNet věc podle zvyklostí; nejsou-li, pak způsobem potřebným pro uchování věci a její ochranu. Stejným způsobem opatří InsNet věc pro přepravu.
  
Kupující věc podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčí se o jejích vlastnostech a množství.
 
Nebezpečí škody přechází na Kupujícího převzetím věci. Týž následek má, nepřevezme-li Kupující věc, ač mu s ní InsNet umožnil nakládat.
 
Škoda na věci, vzniklá po přechodu nebezpečí škody na věci na Kupujícího, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu, ledaže InsNet škodu způsobil porušením své povinnosti.
 
Prodlením strany s převzetím věci vzniká druhé straně právo věc po předchozím upozornění na účet prodlévajícího vhodným způsobem prodat poté, co prodlévajícímu poskytla dodatečnou přiměřenou lhůtu k převzetí. To platí i tehdy, prodlévá-li strana s placením, kterým je předání věci podmíněno.
 
Odpovědnost InsNetu
InsNet odpovídá Kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména InsNet odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující věc převzal,
a) má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které InsNet nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
b) se věc hodí k účelu, který pro její použití InsNet uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
c) je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti
d) věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Podstatné porušení smlouvy 
Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má Kupující právo
a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může Kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady;
b) na odstranění vady opravou věci,
c) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
d) odstoupit od smlouvy.
 
Kupující sdělí InsNetu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu InsNetu; to neplatí, žádal-li Kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li InsNet vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li Kupujícímu, že vady neodstraní, může Kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li si Kupující své právo včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení smlouvy – viz níže.
 Kupující-spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu InsNet nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že InsNet nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže
 
Nepodstatné porušení smlouvy
Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má Kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.
 
Dokud Kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy (čl.V), může InsNet dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může InsNet odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci.

Neodstraní-li InsNet vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může Kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu InsNetu.
 
Neoznámil-li Kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji Kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání věci.
 
Zárukou za jakost se InsNet zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Tyto účinky má i uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti věci na obalu nebo v reklamě. Záruka může být poskytnuta i na jednotlivou součást věci.
 
Záruční doba běží od odevzdání věci Kupujícímu; byla-li věc podle smlouvy odeslána, běží od dojití věci do místa určení. Má-li koupenou věc uvést do provozu někdo jiný než InsNet, běží záruční doba až ode dne uvedení věci do provozu, pokud Kupující objednal uvedení do provozu nejpozději do tří týdnů od převzetí věci a řádně a včas poskytl k provedení služby potřebnou součinnost.
 Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na Kupujícího vnější událost.

V. Poučení o právu na odstoupení od smlouvy

Odstoupení od smlouvy spotřebitelem
Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta podle věty první běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o
a) kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,
b) smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo
c) smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.
 
InsNet umožňuje spotřebiteli odstoupit prostřednictvím vyplnění a odeslání vzorového formuláře pro odstoupení od smlouvy na internetových stránkách, a spotřebiteli tak InsNet potvrdí bez zbytečného odkladu v textové podobě jeho přijetí.

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy (vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy   zde: Formulář pro odstoupení od smlouvy

Odstoupit lze také korespondenčně, a to na adrese InsNet s.r.o., Tyršova 1041/5, 692 01 Mikulov. Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá InsNetu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od InsNetu obdržel, a to na své náklady.
 
Zboží musí spotřebitel vrátit úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal.
 
Rozhodne-li se spotřebitel pro odstoupení v uvedené lhůtě, doporučujeme pro urychlení vyřízení odstoupení zboží doručit na adresu InsNetu spolu s přiloženým průvodním dopisem s případným důvodem odstoupení od kupní smlouvy (není podmínkou), s číslem nákupního dokladu a uvedeným číslem bankovního účtu.

Spotřebitel odpovídá InsNetu pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.
 
Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu InsNet bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky.

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, není InsNet povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než jí spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží InsNetu odeslal.
 Spotřebitel bere na vědomí skutečnost, že jsou-li se zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi InsNetem a Kupujícím uzavřena s podmínkou, že dojde-li k využití práva spotřebitele odstoupit od kupní smlouvy, darovací smlouva pozbývá účinnosti a spotřebitel je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky včetně všeho, oč se obohatil. V případě, že tyto nebudou vráceny zpět, budou tyto hodnoty chápány jako bezdůvodné obohacení spotřebitele. Není-li vydání předmětu bezdůvodného obohacení dobře možné, má InsNet právo na peněžitou náhradu ve výši obvyklé ceny.

Odstoupení v ostatních případech
Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí,
a) došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci,
b) použil-li Kupující věc ještě před objevením vady,
c) nezpůsobil-li Kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo
d) prodal-li Kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití.
 
Neoznámil-li Kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy. 

VI. Práva z Vadného plnění

a) Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

b) Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

- má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné, 

- se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

- zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

- je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

- zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

c) Ustanovení uvedená v čl.VI bod "b" obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží. Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující vadu sám způsobil.

d) Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

e) Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

f) Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího

VII. Bezpečnost a ochrana informací

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a marketingových akcí prodávajícího a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání). Prodávající postupuje tak, aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů. Osobní údaje, které jsou poskytnuty dobrovolně kupujícím prodávajícímu za účelem splnění objednávky a marketingových akcí prodávajícího, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění. Kupující dává prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy a využití pro marketingové účely prodávajícího (zejm. pro zasílání obchodních sdělení, telemarketing, sms), a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním zaslaným na adresu InsNet s.r.o.,  Primátorská 296/38, 180 00 Praha – Libeň. Za písemné vyjádření se v tomto případě považuje i forma elektronická, zejména prostřednictvím kontaktního formuláře na webových stránkách  www.technicke-produkty.cz. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu (prostřednictvím citovaného kontaktního formuláře včetně práva požadovat vysvětlení a odstranění závadného stavu a dalších zákonných práv k těmto údajům.

VIII. Provozní doba

Objednávky přes internetový obchod www.technicke-produkty.cz 24 hodin denně, 7 dní v týdnu

Příjem objednávek v prodejní kanceláři v pracovní dny 9:00 – 17:00

IX. Ceny

Všechny ceny jsou smluvní. V on-line e-shopu jsou vždy aktuální a platné ceny.
Ceny jsou konečné, tj. včetně DPH, popř. všech dalších daní a poplatků, které musí spotřebitel pro získání zboží zaplatit, to se netýká případných poplatků za dopravné, doběrečné a nákladů na komunikace prostředky na dálku.
Akční ceny platí do vyprodání zásob nebo po dobu časově určenou.
Běžná cena znamená výrobcem/dodavatelem doporučené koncové ceny.

X. Objednávání

Kupující dostane plnění za cenu platnou v době objednání. Tato cena bude uvedena v objednávce a ve zprávě potvrzující přijetí objednávky zboží.
Objednávat je možno následujícími způsoby:

a. prostřednictvím elektronického obchodu www.technicke-produkty.cz  (dále jen „e-shop“);
b. elektronickou poštou na adrese : obchod@technicke-produkty.cz
c. osobně v prodejní kanceláři InsNetu;
d. telefonicky na kontaktním telefonním čísle

InsNet doporučuje Kupujícímu provádět objednávky přes e-shop prostřednictvím registrovaného profilu Kupujícího na e-shopu. V případě veřejného přístupu k internetu dále doporučuje Kupujícímu odhlásit se ze svého profilu po provedení objednávky.

 XI. Platební podmínky

Prodávající akceptuje následující platební podmínky:
a. platba v hotovosti při osobním odběru,
b. platba předem bankovním převodem,
c. na dobírku při doručení zboží (hotovost přebírá od zákazníka přepravce – kupující hradí navíc tzv. doběrečné),
d. na splátky (pouze v případě, že kupující splní podmínky společnosti poskytující splátkový prodej uvedených na webové stránce www.technicke-produkty.cz resp. stránce poskytovatele),

e. platba bankovním převodem s dohodnutou splatností, zejména pro stálé zákazníky

Zboží zůstává do úplného zaplacení a převzetí ve vlastnictví InsNetu, avšak nebezpečí škody na věci přechází převzetím zboží Kupujícím.

XII. Dodací podmínky

Osobní odběr: 
Zboží může převzít pouze kupující. Tato osoba se musí dostatečně identifikovat a prokázat platným dokladem.
Zasílání přepravní službou – ČR nebo dopravou zajištěnou InsNetem: 
Zboží je možno kupujícímu zaslat vybranou přepravní službou. Cena přepravy se řídí dle ceníku aktuálního v den objednávky.

Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost obalu, poškození krabice) podle přiloženého přepravního listu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku Kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.
 
Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu  obchod@technicke-produkty.cz, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat faxem, e-mailem, nebo poštou InsNetu. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje Kupujícího práva věc reklamovat, dává však InsNetu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

XIII. Záruční podmínky

Záruční podmínky na zboží se řídí Reklamačním řádem InsNetu a příslušnými právními předpisy ČR. Záruční list je obvykle přiložen u zboží, pokud ne tak jako záruční list slouží nákupní doklad (podrobnosti viz Reklamační řád).

XIV. Závěrečná ustanovení

Tyto Obchodní podmínky včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 1. 1. 2014 a ruší předchozí znění OP včetně jejích součástí, přičemž jsou k dispozici elektronicky na www.technicke-produkty.cz .

XII. Dodací podmínky

Osobní odběr: 
Zboží může převzít pouze kupující. Tato osoba se musí dostatečně identifikovat a prokázat platným dokladem.
Zasílání přepravní službou – ČR nebo dopravou zajištěnou InsNetem: 
Zboží je možno kupujícímu zaslat vybranou přepravní službou. Cena přepravy se řídí dle ceníku aktuálního v den objednávky.


Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost obalu, poškození krabice) podle přiloženého přepravního listu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku Kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.
 
Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu
obchod@technicke-produkty.cz, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat faxem, e-mailem, nebo poštou InsNetu. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje Kupujícího práva věc reklamovat, dává však InsNetu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

XIII. Záruční podmínky

Záruční podmínky na zboží se řídí Reklamačním řádem InsNetu a příslušnými právními předpisy ČR. Záruční list je obvykle přiložen u zboží, pokud ne tak jako záruční list slouží nákupní doklad (podrobnosti viz Reklamační řád).

XIV. Závěrečná ustanovení

Tyto Obchodní podmínky včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 1. 1. 2014 a ruší předchozí znění OP včetně jejích součástí, přičemž jsou k dispozici elektronicky na www.technicke-produkty.cz.


 

Shop4u © as4u.cz 2012 - 2023

Čas generování stránky: 0.29752397537231s
Čas generování sef: 1695368145.5702s
Class kosik nacten kosik a priprava cookies: 0.039849996566772 s
Class kosik kookies ulozeny: 0.039860010147095 s
Class kosik vytvoren kosik: 0.040362119674683 s
Zacatek nacitani produktu: 0.040678024291992 s
Produkty limit: 0.10310816764832 s
Produkty celkem: 0.15727114677429 s
NENI Filtr hodnot parametru 293
NENI Filtr hodnot parametru 296
Nacteny parametry bez omezeni: 0.23796820640564 s
Kosik getItems load data: 0.27585601806641 s